“ជម្រាបលា”仰般發音

為“ជម្រាបលា”添加分類

ជម្រាបលា還無任何發音:
  • 幫ជម្រាបលា錄製發音 ជម្រាបលា [km] 汝係毋係知道“ជម្រាបលា”仰般發音?

隨機詞彙: បុកល្ហុងក្រមារsong sligh bongណាស់ភ្នំពេញ