“គុណខ្មែរ”仰般發音

為“គុណខ្មែរ”添加分類

គុណខ្មែរ還無任何發音:
  • 幫គុណខ្មែរ錄製發音 គុណខ្មែរ [km] 汝係毋係知道“គុណខ្មែរ”仰般發音?

隨機詞彙: ទឹកSopheapខែ្មរtaeccow-owv